مرجع مهندسی پزشکی ایران

HPLC در نقش آمينواسيد آنالايزر

 HPLC در نقش آمينواسيد آنالايزر   آنالايزرهاي آمينواسيد ، آمينواسيدهاي اوليه و ثانويه در مايعات ...

HPLC در نقش آمينواسيد آنالايزر

 

آنالايزرهاي آمينواسيد ، آمينواسيدهاي اوليه و ثانويه در مايعات فيزيولوژيكي مانند پلاسما و ادرار را تشخيص داده و كمي مي‌كنند. اين اطلاعات در تشخيص و مانيتور كردن درمان خطاهاي متابوليسم مادرزادي و اختلالات ديگر استفاده مي‌شوند. اين اختلالات معمولا خطاهاي توليدشده به صورت ژنتيكي در متابوليسم پروتئين هستند و در صورتي كه زود تشخيص داده نشده و درمان نشوند ، مي‌توانند عوارض بسيار جدي ايجاد كنند. شايع‌ترين اختلال ، فنيل‌كتونور (Phenylketonuria-PKU) است كه در آن كمبود آنزيم  موجب افزايش غلظت فنيل آلانين مي‌شود. Aminoaciduria ‌هاي ديگر (يعني وجود آمينواسيد بالاتر از سطح طبيعي در ادرار) شامل tyrosinemia , alkaptonuria , homocystinuria و branched-chain ketoaciduria مي‌شوند. تغيير در سطح آمينواسيد همچنين ممكن است در اثر فقر غذائي ، جراحت ، عفونت ، مشكل در كليه يا كبد و سرطان ايجاد شود.
آنالايزرهاي آمينواسيد مي‌توانند آمينواسيدهاي فعال از نظر نوروشيميائي آسپارتات ، گلوتامات و اسيد (aminobutyric) در مايع مغزي نخاعي (CSF) را تشخيص دهند و مي‌توان از اين اطلاعات براي دسترسي به وضعيت تغذيه بيماران قبل از جراحي و نيز پيگيري روند پيشروي درمان آن‌ها استفاده كرد.

آنالایزر آمینواسید
‌اصول عملكرد
آمـيـنـواسـيـدهـا تـركـيـبـات آلـي‌اي هـسـتـند كه حـــاوي يـــك گــروه آمـيـنــو (2)NH و يــك گــروه كربوكسيل (COOH) اند كه با پيوند پپتيدي براي ايجاد پروتئين‌ها به هم متصل شده‌اند. بسياري از آن‌هـا در بـدن سـنـتـز مـي‌شـوند ؛ در حالي كه بـرخـي از آن‌ها بايد توسط تغذيه تأمين شوند. ويژگي مهم در جداسازي آمينواسيدها ، ساختار پايه‌ي آن‌هاست: آن‌ها به شدت قطبي‌اند و در محلول‌هاي آبي به صورت يون‌هاي دوقطبي به نام zwitterions وجود دارند كه هم گروه‌هاي با بار مثبت و هم گروه‌هاي با بار منفي دارند. گروه عاملي آمينو اسيد (R) كه در شكل اول نشان داده شده است ، براي تفكيك آمينواسيدها از همديگر استفاده مي‌شود ؛ در شكل ، جداسازي آمينواسيدها نشان داده شده است. آمينواسيدهاي اوليه يا α ، گروه آمين متصل به α يا اتم كربن متصل به گروه كربوكسيل دارند ؛ آمينواسيدهاي ثانويه يا β‌‌ ، گروه آمين متصل به β يا دومين اتم كربن دارند (شكل دوم را ببينيد) برخي از آنالايزرها تنها آمينواسيدهاي اوليه را جدا مي‌كنند ؛ در حالي كه برخي از آن‌ها هم آمينواسيدهاي اوليه و هم ثانويه را جدا مي‌كنند.

ساختار پایه یک آمینواسید

 

تفاوت بین اسیدآمینه های آلفا و بتا

قبل از آناليز كروماتوگرافي ، پيوندهاي پپتيدي در يك حلال حل شده و معمولا نمونه در يــك بــافــر بــا phenyl isothiocyanate) PITC) واكنـش مـي‌دهـد تـا مشتقـي از phenylthiocarbamyl) PTC) ايـجــاد شــود. آمـيـنــواسـيــدهــاي  PTC بــه مـشـتـقــات آمـيـنــواسـيـد phenylthiohydantoin) PTH) تبديل مي‌شوند و اين ها با كروماتوگرافي از هم جداشده و با يـك معـرف مـاننـد ninhydrin واكنـش داده و يـك تـركيـب رنگـي را تشكيـل مـي‌دهند. كـرومـاتـوگـرافـي اجـزاي نمونه را بر اساس ميل تركيبي متفاوت آن‌ها با mediaهاي متفاوت جدا مي‌كند كه به دو فاز تقسيم مي‌شوند: ايستا (stationary) و متحرك (mobile). آناليز اتوماتيك آمينواسيد نياز به HPLC دارد كه از يك فاز مايع متحرك كه با پمپ فشار بالا در طول يك ستون به پيش رانده مي‌شود ، استفاده مي‌كند. تزريق نمونه مي‌تواند اتوماتيك يا دستي باشد.
پنـج تكنيـك پـايه‌ي HPLC وجود دارند: جذب سطحي ، فاز پيوند يا پارتيشن ، فاز معكوس ، تبادل يوني و طرد اندازه (size exclusion). كروماتوگرافي جذب سطحي ، اجزا را بر اساس تفاوت در حلاليت و قدرت اتصال به جاذب سطحي از هم جدا مي‌كند. در كروماتوگرافي پارتيشن-فاز ، فازهاي ايستا و متحرك ، مايعات مخلوط نشدني اند و اجزا بر اساس نسبت حل شدن آن در اين دو فاز از هم جدا مي‌شوند. كروماتوگرافي فاز معكوس ، مشابه با تكنيك پارتيشن است به جز اين كه قطبيت دو مايع معكوس است. كروماتوگرافي تبادل يوني از رزين‌هاي تبادل يوني براي فاز ايستا و از يك محلول بافر به عنوان فاز متحرك استفاده مي‌كند. كروماتوگرافي طرد اندازه از يك ماده‌ي packing متخلخـل استفـاده مـي‌كند كه مولكول‌هاي بزرگ‌تر را نگه داشته و به مولكول‌هاي كوچك‌تر اجازه ي عبور مي‌دهد و به اين وسيله اجزا را بر اساس اندازه‌ي مولكولي جدا مي‌كند.
اجزاي پايه‌ي يك سيستم HPLC ، مخزن حلال ، پمپ فشار بالا ، تزريق كننده‌ي نمونه ، ستون تحليلي ، دتكتور ، ثبت كننده‌ي داده و ميكروپروسسور  هستند. مخزن حلال ، فاز متحرك را دربرمي‌گيرد. پمپ كه يك يا دو پيستون رفت و برگشتي دارد ، cam يا چرخ دنده‌هايي دارد كه پيستون را به داخل و خارج از پمپ حركت مي‌دهند. در مود پركردن ، پيستون از محفظه بيرون كشيده مي‌شود و مايع از مخزن حلال به محفظه‌ي پمپ كردن كشيده مي‌شود. در مود پمپ كردن ، شير يك‌طرفه‌ي ورودي بسته شده و سوپاپ خروجي با رانده شدن مايع توسط پيستون به درون ستون باز مي‌شود. يك مشكل اين نوع پمپ ، طبيعت پالسي جريان حلال است ؛ البته اغلب سيستم‌ها يك مكانيزم دمپ كردن براي كنترل اين اثر دارند. پمپ‌هاي موجود در آنالايزرهاي آمينواسيد معمولا از فشارهاي در بازه‌ي 1000 تا 3000 پوند بر اينچ مربع (psi) استفاده مي‌كنند.
تـزريـق كننـده‌ي نمـونـه ، آن را وارد ستـون مـي‌كند. تزريق كننده‌ي حلقه-ثابت كه پركاربردتر از انواع ديگر است با استفاده از يك سرنگ غيركاليبره پر مي‌شود ؛ حجم نمونه با اندازه و قطر داخلي حلقه‌ي نمونه تعيين مي‌شود. تزريق كننده‌هاي با حجم متغير از يك سرنگ كاليبره شده براي تزريق حجم دقيقي از نمونه به داخل حلقه استفاده مي‌كنند.
ستون تحليلي ، فاز ايستا را دربر مي‌گيرد و مهم‌ترين بخش سيستم جداسازي است. معمولا متشكل از استيل ضدزنگ است كه مي‌تواند تا فشار psi 10000 را تحمل كند. طول ستون بين 10 تا 150 سانتيمتر و قطر داخلي آن از 2 تا 5 ميلي متر است. ماده ي packing ستون بايد حداقل حجم مرده را داشته باشد و ماكزيمم كارائي را تضمين كند (يعني پيك‌هاي باريك روي كروماتوگرام) دو نوع ستون precolumn - و ستون گارد - از ستون تحليلي محافظت مي‌كنند. precolumn بين پمپ و دريچه‌ي تزريق واقع شده است و در آناليز اسيدآمينه ، آمينواسيدهاي استخراج شده را جدا مي‌كند. ستون گارد كه بين تزريق كننده و ستون تحليلي قرار گرفته است ، با جمع آوري هر گونه مواد باقي مانده يا هر گونه ذرات معلـق كـه ممكـن اسـت آنجـا جمع شوند ، طول عمر ستون تحليلي را افزايش مي‌دهد. ستون‌هاي HPLC زماني كه با ذرات متخلخل كوچك (5µm , 3µm یا 10µm) استفاده مي‌شوند ، بسيار كارا هستند. اندازه‌ي ذرات بايد تا حد امكان يكنواخت باشد. ذرات كــروي و بــا شـكــل نــامنظـم در دستـرس هستند ؛ ستون‌هاي packed با اين ذرات به نظر بـادوام تـر مـي‌رسند و در فشارهاي كمتر عمل مي‌كنند.
در LC تبادل يوني ، فاز ايستا يك رزين تبادل يوني است كه تركيبات را بر اساس علامت و دامـنـه‌ي بـارهـاي يـونـي آنـهـا جـدا مي كند. يك مـحـلــول آبــي بــه عـنـوان فـاز مـتـحـرك اسـتـفـاده مـي‌شـود. رزيـن‌هـا كه پشتيبان‌هاي (supports) پـلـيـمــراز شــده هـسـتـنــد ، از هـيــدروكــربــن‌هــا بــا گـروه‌هاي عاملي يونيزه شده تشكيل شده‌اند. آن‌هـا كه به صورت دانه دانه يا ذره‌اي موجود هستنـد ، counterion (يـونـي كـه بـراي حفـظ بار خـنثـاي الكتـريكـي ، همـراه يـك نمـونـه‌ي يـونـي است) قابل مبادله‌اي دارند كه بار مخالف گروه عاملي دارد (يعني مبدل‌هاي كاتيون گروه‌هاي اسـيـدي و مـبـدل‌هـاي كـاتـيـون گروه‌هاي بازي دارنـد.) كـاتـيـون نـمـونـه (X+) از رزين مبادله‌ي كــاتـيــون (اغـلــب بــراي آمـيـنــواسـيـدهـا اسـتـفـاده مـي‌شـود) بـا يـون‌هاي فاز متحرك (Y+) بر سر مكـان‌هاي يوني روي پشتيبان رقابت مي كند. شكل سوم نشان مي‌دهد كه چگونه counterionها توسط كاتيون‌هاي نمونه جايگزين مي‌شوند و با گروه‌هاي عاملي پيوند مي‌دهند. مولكول‌هاي بي بار و آنيون‌ها در طول ستون جريان يافته و از كـاتيون‌هاي نمونه جدا مي‌شوند. يون ديگر با ميل بالاتر يا مقادير زيادي از counterion مشابه ، مي‌تواند براي شستن كاتيون‌هاي نمونه استفاده شــــود. در ايــــن روش هــمـچـنـيـــن ninhydrin بـــا اسيدآمينه‌هاي آزاد واكنش مي‌دهند و مي‌توان نـتـيـجه را در بازه‌ي قابل مشاهده‌اي تشخيص داد. هـمـچنين مي‌توان بسته به فاز ايستا و يون نمونه اي كه در ستون استفاده مي‌شود ، شستشو را با كنترل كردن pH فاز متحرك تنظيم كرد.

اصول رزین های تبادل یونی
در LC فاز معكوس ، معمولا قبل از وارد كردن نـمـونه به ستون ، يك معرف derivatizing به آن افزوده مي‌شود. فاز متحرك ، قطبي و فاز ايستا غـيـرقـطـبـي اسـت ؛ بـه ايـن وسـيـلـه آمـيـنـواسيدها مي‌توانند با گروه‌هاي عاملي خود (آمين‌ها) كه در فاز عادي به شدت به سيليس (silica) جذب مــي‌شــونــد ، جــدا شــونــد. packing غـيـرقـطـبـي ، هيدروكربن‌هايي هستند كه به صورت شيميايي بـه يـك پـايـه‌ي سيليس متصل شده‌اند و اجازه مي‌دهند كه تركيبات قطبي بيشتري در ابتدا جدا شوند. فاز متحرك قطبي مي‌تواند متشكل از استونيتريل ، الكل‌هاي آليفاتيكي ، آب ، تتراهيدروفورات و يا تركيبي از اين حلال‌ها باشد.
دتكتور با تكيه بر تغيير در خاصيت عمده‌ي فاز متحرك و اجزاي نمونه ، مانند ضريب شكست (تغيير رنگ) يا بر اساس يك ويژگي مشخصه از اجزاي نمونه مانند جذب UV يا فلورسانس ، تركيبات را همين طور كه از ستون شسته مي‌شوند ، كمي مي‌كند. پراستفاده‌ترين دتكتور ، فتومتر قابل رؤيت UV با طول موج ثابت يا متغير است كه مي‌تواند مقادير در حد نانوگرم را تشخيص دهد. دتكتور ديگر ، فلئورومتر ، حساسيت بالائي نسبت به تركيبات فلئورسنت دارد و مي‌تواند مقادير در حد پيكوگرم را تعيين كند.

مشكلات گزارش شده
زماني كه بافرها توسط ميكروارگانيزم‌ها ، به ويژه گونه‌هاي Pseudomonas آلوده مي‌شوند ، مشكلاتي ممكن است ايجاد شوند. اين آلودگي مي‌تواند منجر به از دست رفتن arginine شده و نيز روي بازيافت اسيدامينه هاي ديگر هم اثر بگذارد. نگهداري نمونه‌ها به مدت حتي 24 ساعت ، مي‌تواند سطح آمينو اسيد در پلاسما را تغيير دهد؛ بنـابـرايـن نمـونـه‌هـا بـايد در اسرع وقت آناليز شوند. از آنجا كه برخي از معرف‌هاي derivatizing ناپايدار هستند ، لذا اسيدآمينه‌هاي مشتق شده بايد سريعاً ارزيابي شوند و تكرار كردن تست‌ها ممكن است منجر به توليد نتايج تكرارپذير نشود. ممكن است در هنگام استفاده از دريچه‌هاي حلقه ثابت ، در اثر آلودگي ايجادشده از نمونه‌ي قبلي نتايج توليد شده غيرصحيح شوند. دريچه بايد قبل از بارگذاري 5 تا 10 مرتبه با جريان سريع شسته شود.
روش‌هـاي مختلـف استـانـداردسـازي محـدوديـت‌هـايـي دارند. با استانداردسازي خارجي ، ميزان نمونه‌ي از دست رفته - هم در طول گام‌هاي آماده سازي و هم قبل از آنـاليـز كـرومـاتـوگـرافـي - و نيـز ميـزان تـزريـق نمـونـه متغير است. تحت شرايط نرمال ، استاندارد داخلي نبايد در نمونه وجود داشته باشد: مشكل بودن اندازه گيري صحيح دو پيك مي تواند دقت را محدود كند.
‌استفاده از ظروف شيشه‌اي بدون پوشش در آنالايزرهاي اتوماتيك ممكن است ايمني پرسنل آزمايشگاه را به خطر بياندازد ؛ زيرا ريسك شكستن شيشه‌هاي بافر يا حلال وجود دارد. يك مورد كه گزارش شده است مربوط به شكسته شدن يك شيشه بوروسيليكات در آنالايزر آمينواسيد است. آژانسي كه اين حادثه را گزارش كرد ، توصيه مي‌كند كه آزمايشگاه‌هايي كه از ظروف شيشه‌اي با پوشش پلاستيك استفاده مي‌كنند ، در مورد اين كه آيا اين ظروف شيشه‌اي براي كاربرد موردنظر آن‌ها قابل استفاده است يا نه ، با توليدكننده مشورت كنند ؛ چرا كه پوشش‌هاي پلاستيكي متفاوت ، در برابر مواد شيميائي مقاومت‌هاي مختلفي دارند و خواص آن‌ها در دماها و فشارهاي مختلف ، هم متفاوت است.

توصيه‌های خريد
توصيه‌های ECRI
مشخصـات تـوصيـه شـده تـوسط ECRI براي اين كه آنالايزر اسيدآمينه كه حداقل الـزامـات كـارائـي را داشتـه باشد ، به سه دسته تقسيم مي شوند: "الزامي" ، "ترجيح داده مي‌شود" و "اختياري". "الزامي" ، ويژگي‌هايي را مشخص مي‌كند كه دستگاه بايد داشته بــاشــد تــا بـتـوانـد عملكـرد مـوردنظـر را انجـام دهـد. "تـرجيـح داده مـي‌شـود" يعنـي ايـن مشخصه‌ها ، عملكرد تست يا سادگي استفاده از دستگاه و لذا ميزان مؤثر بودن آن را بهبود مي‌دهند. ويژگي‌هاي "اختياري" ، آن‌هايي هستند كه تأثيري روي انجام عملكرد ذاتي دسـتـگـاه نـدارنـد ، امـا وجـود آن‌هـا كـاربـردهـاي اسـتـفـاده از دستگاه را با فراهم كردن گزينه‌هاي تست وسيع‌تر يا كم كردن كارهاي انجام شده توسط كاربر ، توسعه مي‌دهد و امكان استفاده از دستگاه تحت شرايط مختلف را فراهم مي‌كند.
مؤسساتي كه قصد خريد آنالايزر آمينواسيد دارنـد ، بـايد به مشخصه ‌هاي اتوماتيك دستگاه توجه كنند. يك‌سري از مشخصه‌هاي اتوماتيك براي تسهيل آناليز نمونه مطلوب‌اند. به عنوان مثال تزريق اتوماتيك نمونه نسبت به تزريق آن به صورت دستي ترجيح داده مي‌شود. اين ويژگي احتمال خطاي كاربر را حذف مي‌كند و تضمين مــي‌كـنــد كـه تمـام نمـونـه‌هـا بـه صـورت مشـابـه دستكاري مي‌شوند. شستشو با فشار زياد آب بـعـد از آنـالـيـز كـردن نـمـونه تضمين مي‌كند كه آنالايزر براي نمونه‌ي بعدي به صورت مناسبي آماده شده است و آلودگي در مقادير خوانده شده تــداخـل ايـجـاد نـمـي‌كـنـد. تـوصـيـه مـي‌شـود كـه آنـالايـزرهـاي آزمـايشگـاه‌هـاي بـالينـي بتوانند با سـيـستـم اطـلاعـات آزمـايشگـاهـي (LIS) ارتبـاط برقرار كنند تا جمع آوري و گزارش دهي نتايج تـسـت‌هـاي تـشـخـيـصـي راحـت‌تـر بـاشد. آناليز همچنين بايد قادر به نمايش نتايج و اطلاعات ديگر هم روي مانيتور و هم ارسال آن‌ها به چاپگر باشد.
سـتـون نـمـونـه بـايـد از يـك مـاده‌ي ضـدزنگ سـاخـتـه شـود تا از طول عمر كافي آن اطمينان حاصل شود. ستون بايد عموماً طول 10 تا 150 سانتيمتر و عرض 2 تا 5 ميلي متر داشته باشد. اندازه‌ي ذرات بايد تا حد امكان يكنواخت باشد تـــا جـــداســـازي كــافــي نـمــونــه تـضـمـيــن شــود. پـمـپ‌هـاي دوپـيستوني ، تك پيستوني و syringe eluent همگي قابل قبول‌اند. پمپ بايد محدوده  فشار حداقل psi 2000 داشته باشد.

ملاحظات ديگر
ايده ال اين است كه موسسات قبل از خريد يك آنالايزر اسيدآمينه ، آن را به مدت چند هفته در يك محيط كلنيكي بررسي كنند. با اين كار مي تـوانـند مشخصه هاي ادعا شده توسط سازنده (مانند صحت فلوي پمپ ، پايداري و حساسيت دتكتور) را با توجه به بار كاري و انواع نمونه‌هاي موجود در آزمايشگاه چك كنند. از آنجا كه در كــار بـا هـر نـمـونـه‌اي از مـايـعـات بـدن ، ريـسـك عفـونـت وجـود دارد ، خـريـداران بـايـد به خريد دستگاه‌هايي فكر كنند كه تماس اپراتور با نمونه‌ها را حداقل كند. از نظر قوانين CLIA آزمايشگاه‌ها بايد گواهينامه‌ اي را كه توسط دولت صادر مي شود اخذ كنند. به منظور اخـذ گـواهينـامـه آزمـايشگـاه بـايـد تمـام استانداردهاي مربوطه را كه توسط پيچيدگي تست‌هاي انجام شده تعيين مي‌شوند ، برآورده كنند. مجموعه استانداردهاي تعيين شده توسط CLIA به حوزه‌هائي مانند مديريت تست بيمار ، كنترل كيفيت (QC) ، تست مـهــارت ، صـلاحيـت كـارمنـدان و بـرنـامـه‌ي تضميـن كيفيـت (QC) اعمـال مـي‌شـونـد. هزينه‌هاي گواهينامه بسته به سطح پيچيدگي و حجم تست‌ها تغيير مي‌كنند. اطلاعات جديد در مورد الزامات مربوط به مقررات CLIA در آدرس http://www.cms.gov/clia قابل دسترسي هستند.
آزمايشگاه‌ها بايد قبل از خريد يك دستگاه جديد يا ارتقا دادن دستگاه‌هاي موجود ، مقررات CLIA را كه به آن‌ها و دستگاه موردنظر اعمال مي شود ، به صورت كامل بررسي كنند. ممكن است در برخي موارد خريد يك دستگاه يا ارتقا دادن يك دستگاه موجود ، رده‌ي پـيـچـيـدگـي روش را تغيير دهد و حتي نياز به آموزش بيشتر كارمندان و اخذ گواهينامه‌هاي جديد و نيز تغيير در برنامه‌هاي QA ، تست‌هاي مهارت و QC و ديگر روش‌هاي آزمايشگاه ايجاد كند.

مهار هزينه‌ها
مشخصه‌هاي كارائي زير را مي‌توان براي ارزيابي سودمندي كلي يك آنالايزر و نيز هزينه‌هاي عملكردي طولاني مدت آن استفاده كرد:
قدرت تفكيک ستون: توانائي ستون LC در جداسازي يك نمونه به اسيدآمينه‌هاي جزء آن كه توسط يك كنترل مشخص تعيين مي‌شود. تفكيك پذيري ضعيف نياز به انجام مكرر تست‌ها با دستگاه‌هاي ديگر را ايجاد مي‌كند و يا در صورت عدم تشخيص غيرصحيح بودن نتايج ، منجر به تشخيص اشتباه بيماري مي‌شود.
نگهداری نمونه: ‌مدت زماني كه براي پردازش نمونه در ستون كروماتوگرافي نياز است. طولاني بودن اين زمان مي‌تواند درآمد و بهره وري آزمايشگاه در طولاني مدت را كم كند.
بازه‌ی تحليلی: بازه‌اي از غلظت كه در آن  دتكتور مي‌تواند يك تركيب آمينواسيد خاص را اندازه گيري كند. خريداران بايد اين مقادير را تحت شرايط آزمايشگاه‌هاي خود به دقت چك كنند ، زيرا بازه‌هاي واقعي ممكن است بسيار متفاوت از مقاديري باشند كه توسط توليدكننده ذكر شده‌اند.
نسبت پاسخ به نويز: توانائي دستگاه در تفكيك بين سيگنال اسيدآمينه‌ي تحت آناليز و سيگنال‌هاي اضافي از منابع ديگر. آنالايزرهاي با نسبت‌هاي پاسخ به نويز كم نتايج تست غيرقطعي توليد كرده و لذا اغلب نياز به تكرار تست دارند.
قطعيت: توانائي دتكتور براي اندازه گيري تنها تركيب انتخاب شده. اگر آنالايزر نتواند بين آمينواسيد انتخابي با مواد ديگر با خواص مشابه تمايز قائل شود ، هر دوي آن‌ها را در اندازه‌گيري آناليت وارد مي‌كند. دستگاه‌هايي كه يك ماده‌ي غيرمرتبط را در اندازه گيري وارد مي‌كنند ، ممكن است نتايجي توليد كننـد كـه منجر به تشخيص اشتباه شوند و نياز باشد كه با صرف هزينه‌ي زياد ، تست‌ها دوباره روي دستگاه ديگري تكرار شوند.
دقت: دقت بالا كه معياري از نزديكي نتايج تـســت در تـكــرارهــاي مـخـتـلـف اسـت ، نـه تنهـا حـسـاسـيـت بـالاتـر دسـتـگـاه در تـعيين تغييرات شرايط بيمار را نشان مي دهد ، بلكه همچنين نياز بــه تـكـرار تـسـت‌هـا بـراي تـأيـيـد صـحـت نـتـايـج تست‌هاي اوليه را كم مي‌كند. دقت به صورت عـددي بـر حسـب ضـريـب تغييـرات (CV) بيـان مي‌شود كه CV كم دقت بالاي دستگاه را نشان مي‌دهد.
پــايــداری: آنــالايــزرهــايــي كــه در مـدت استفـاده‌ي طـولانـي ، مقـاديـر خـوانـده شده‌ي با دقــــت بــــالا تــــولـيـــد مـــي‌كـنـنـــد ، مـنـحـنـــي‌هـــاي كاليبراسيون بسيار پايداري دارند. اين دستگاه‌ها مـمـكـن اسـت نـسـبـت بـه دسـتگاه‌هاي ناپايدار ، هـزيـنه‌ي عملكردي كمتري داشته باشند ؛ زيرا نـيـاز بـه كـالـيـبـراسـيـون كـمـتـري دارنـد. پايداري مـعــرف هــم بـسـيــار مـهـم اسـت ، زيـرا بـرخـي از مـعــرف‌هــا در زمــان كــوتــاهــي بـعــد از ايــن كــه درآنـالايـزر قـرار داده شـدند ، كارائي خود را از دسـت مـي‌دهنـد. معـرف‌هـايـي كـه بـه خـاطـر از دست رفتن تأثيرشان يا به خاطر آلوده شدن بايد دور ريـخـتـه شـوند هزينه‌هاي تست را افزايش مي‌دهند.
Carryover: مواد باقي مانده از نمونه‌ي قـبـلـي در حـلـقـه‌ي تـزريـق كـنـنـده‌ي نمونه. اين موضوع در اثر شستشوي ناكافي حلقه با محلول شستشو پيش مي‌آيد. Carryover مي‌تواند منجر به توليد مقادير اشتباهاً بالا يا پايين در نتايج شود و نياز به انجام مجدد تست ايجاد كند يا اگر نتوان اين مشكل را با تصحيح سيكل شستشو حل كرد ، حتي ممكن است نياز به تعطيل كردن دستگاه باشد.
مدت خاموشی دستگاه در شبانه روز: زماني كه آنالايزر تحت تعمير و نگهداري روتين است يا براي حل مشكل و تعمير ، خاموش مي شـود. دسـتـگـاهـي كه نياز به تعمير و نگهداري مـكـرر دارد يـا قـابـلـيـت اطـمـيـنـان ضـعـيـفي دارد ، نمي‌تواند پاسخگوي يك بار كاري طبيعي باشد و آزمايشگاه بايد براي سرويس كردن آن (حتي در صورت وجود يك قرارداد سرويس خوب) دائماً هزينه كند و به علاوه درامدهاي تست را هم از دست مي‌دهد. تحت اين شرايط وجود يك آنالايزر پشتيبان قابل اطمينان ضروري است.
خريداران بايد تلاش كنند يك گارانتي مكتوب از تأمين كننده‌ي دستگاه بگيرند كه در آن مدت زمان تقريبي كه دستگاه قبل از نياز به سرويس مي‌تواند به صورت طبيعي كار كند مشخص شده باشد. در گارانتي بايد تعيين شده باشد كه اگر دستگاه زودتر از اين موعد دچار مشكل شد يا اين كه بعد از سرويس به صورت نابهنگام دچار مشكل شد ، تأمين كننده بايد هزينه‌اي را پرداخت كند.
كاربران فعلي آنالايزر ، منابع اطلاعاتي ارزشمندي در مورد كيفيت ، قابليت اطمينان و كارائي كلي دستگاه هستند. خريداران بايد در هنگام ارزيابي دستگاه ، از توليدكنندگان بخواهند كه يك ليست ويرايش نشده از مشتري‌هاي خود را در اختيار آن‌ها قرار دهند.
ارتقاء دادن / واسطه: خريداران بايد اين نكته را در نظر بگيرند كه آيا آنالايزر قابليت كـار بـا سخـت افزار ارتقاء داده شده در آينده را خواهد داشت و آيا مي تواند به ساير دستگاه‌ها در آزمايشگاه (به عنوان مثال به آنالايزرهاي شيمي) كه مي‌توانند پارامترهاي بيشتري فراهم كنند ، متصل شوند. در برآورد هزينه‌ها در يك محدوده زماني مشخص ، بايد هزينه‌هاي مربوط به ارتقاي نرم افزار را هم وارد كرد.
انعطـاف پذيری: برخي از آنالايزرهاي آمينواسيد را مي‌توان براي كاربردهاي ديگر مانند مانيتوركردن داروهاي درماني و ارزيابي ويتامين‌ها ، هورمون‌هاي خاص و شاخص‌هاي فيزيولوژيك (مانند كراتينين) استفاده كرد. دستگاه‌هايي با اين انعطاف پذيري براي آزمايشگاه ارزش زيادي دارند ؛ زيرا براي بازه‌ي وسيعي از كاربردها قابل استفاده‌اند و مي‌توان از آن‌ها به عنوان پشتيبان براي دستگاه‌هاي تخصصي استفاده كرد. همچنيـن ايـن دستگـاه‌هـا بـه كـاهـش تعـداد ايستگـاه‌هـاي كـاري در آزمـايشگاه كمك مي‌كنند.
بيمـارستـان‌ها بايد براي تأمين مواد مصرفي (مانند معرف‌ها ، گازهاي كاليبراسيون و كنترل) ، بـرنامه‌هاي آموزشي و قراردادهاي خدماتي با بهترين قيمت ممكن در زمان خريد مذاكره كنند. آن‌ها همچنين بايد اين انتخاب را داشته باشند كه در انتهـاي مـدت زمان گارانتي ، بتوانند قرارداد سرويس را قبول كرده يا رد كنند.

مراحل توسعه
پيشرفت‌هاي تكنولوژيك در HPLC منجر به بهبود تكنيك‌ها در آناليزآمينو اسيد و تنوع بيشتر تجهيزات HPLC شده است كه به نوبه‌ ي خود ، بـهـــره‌ي بـــازار را افـــزايــش داده اســت. LC فــاز معكـوس بـه صـورت گستـرده‌اي پذيرفته شده اسـت ، زيـرا مـي‌تـواند زمان چرخش را بدون از دست دادن حساسيت كم كند. به علاوه برخي از مـعــرف‌هــاي مشتـق كننـده‌ي HPLC مـي‌تـواننـد مـشـتـقـات پـايـداري بـا آمينواسيدها ايجاد كنند. سـيـستم‌هاي مشتق كردن آنلاين حساسيت را بهبود داده و ورودي دستي را كاهش مي‌دهند.
مـيـكـروپـروسسورهاي پيشرفته امكان ايجاد سيستم‌هاي آنالايز آمينواسيد كاملا اتوماتيك را فراهم كرده و به‌ علاوه زمان چرخش را كاهش داده‌انـد. ايـسـتـگـاه‌هـاي كـاري كـامـيـپـوتر امكان تـولـيـد اتـومـاتـيـك مـنـحـنـي‌هـاي كاليبراسيون از اسـتــانـداردهـا ، اتـومـاتـيـك كـردن سـيـسـتـم كروماتوگرافـي ، ورود سـريـع داده و ذخيره‌ي سريع نتايج تست و ارتباط داده با سيستم‌هاي كامپيوتري در آزمايشگاه و بيمارستان را فراهم مــي‌كننـد. تكنـولـوژي آنـالايـزر در كـاربـردهـاي تـشـخـيـصـي و نـيـز كـاربـردهـاي تـحقيقاتي مفيد است.

 

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، آمینواسید ، اسیدآمینه ، ترکیبات آلی ، کروماتوگرافی ، تبادل یونی ، آنالایزر ، آنالایزر آمینواسید

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل